Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandelingen transactie tussen Groovy nails en een client waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Groovy nails zal de behandelingen zo goed en zorgvuldig mogelijk uitvoeren en daarbij gebruik maken van deugdelijke materialen en middelen. Ook neemt Groovy nails hygiene regels in acht en vraagt dit ook van de client. Groovy nails licht de client in over de aard  en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Er kan altijd een afstoting of allergische reactie of een nog nooit eerder zichtbaar geweest eczeem ontstaan. Het laten plaatsen van kunstnagels is dan ook geheel op eigen risico en Groovy nails is niet aansprakelijk voor eventuele infecties/ziektes van de natuurlijke nagel. Deze aandoeningen zijn niet in rekening te brengen.

Afspraken

De client moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan groovy nails melden middels bekend telefoonnummer of e-mail zoals genoemd op deze website. Indien de client deze verplichtingen niet of tijdig nakomt zal Groovy nails 50% van de kosten voor de behandeling aan de client in rekening brengen. Indien de client meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt zal de afspraak komen te vervallen en dient de client een nieuwe afspraak te maken. Als de client 3 achtereen volgende afspraken wijzigt of annuleert heeft Groovy nails het recht om de client door te  verwijzen naar een andere nagelsalon. Groovy nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de client melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Groovy nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon, de gelde prijzen zijn inclusief btw. Groovy nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zzichtbaar in de salon. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan alleen via contante betaling. Mocht de client hierbij ingebreke blijven zal dit bij een volgende behandeling betaald moeten worden en zal er over dit bedrag 5% extra berekend moeten worden. Als de client niet betaald en afziet van een verdere behandeling bij Groovy nails zal er een incasso bureau worden ingeschakeld.

Persoonsgegevens & privacy

De client voorziet Groovy nails bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan zij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Groovy nails behandelt de vertrouwelijke gegevens volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Groovy nails zal de gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.

Geheimhouding

Groovy nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. de geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Groovy nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Beschadiging & diefstal

Groovy nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de salon. Groovy nails heeft het recht om van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten heeft beschadigd. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Huisregels

De client behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Groovy nails het recht de client se toegang tot de salon te weigeren. Mobiele telefoons zijn toegestaan, langere gesprekken daarin tegen niet. In de salon is ruimte voor maximaal 2 clienten. Meer dan 2 clienten worden er niet in de salon toegelaten. Vanwege de aanwezigheid van brandgevaarlijke of anderzins schadelijke chemicalien, scherpe, breekbare en kostbaren voorwerpen worden jonge kinderen niet toegelaten in de salon van Groovy nails (dit geld voor de locatie Alphen aan den Rijn).

Garantie

Groovy nails geeft de client garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien: de client de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon, de client heeft zonder handschoenen met agressieve chemicalien gewerkt, de client de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken/afgetrokken, de client andere producten heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels dan is geadviseerd, de client het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd binnen 5 werkdagen, de client te lange kunstnagels heeft (verhouding verlenging 2/3, natuurlijke 1/3). Tevens vervalt de garantie bij verkeerd gebruik, medicijngebruik, ziekte of slechte thuisverzorging. Er kan geen garantie gegeven worden bij nagelbijters.

Klachten

Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na behandeling schriftelijk dan wel elektronisch bij Groovy nails worden gemeld. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijs positie van de client. Groovy nails dient klachten afdoende te onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kant kan worden gevergd.